Σάββατο, 18 Μαΐου 2024

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

services

Το λογιστικό μας γραφείο εξυπηρετεί επιχειρήσεις και ιδιώτες στους τομείς των λογιστικών, φορολογικών, οικονομοτεχνικών, ελεγκτικών υπηρεσιών καθώς και σε εργατικά, ασφαλιστικά θέματα, μισθοδοσία ενώ με εξωτερικούς συνεργάτες μπορεί να υποστηρίξει επενδυτικά προγράμματα και νομικές υποθέσεις εμπορικού αντικειμένου.

 • Σύσταση κάθε τύπου εταιρείας (Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε.,Ε.Π.Ε.,Α.Ε. κ.λ.π.)
 • Μετατροπές απορροφήσεις και αποσχίσεις εταιρειών
 • Συμβουλευτική ανάκαμψης επιχειρήσεων και διαφύλαξης εταιρικής και προσωπικής περιουσίας
 • Οικονομικές μελέτες αξιολόγηση επενδύσεων και επενδυτικά προγράμματα
 • Τήρηση Λογιστικών Βιβλίων όλων των κατηγοριών
 • Περιοδική ανάλυση αποτελεσμάτων και χάραξη οικονομικής πολιτικής
 • Λογιστικός έλεγχος όλων των τύπων εταιρειών (ΑΕ, ΕΠΕ, κ.λ.π)
 • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και εξαγωγή αριθμοδεικτών (Ισολογισμού προσαρτήματος κ.λ.π.)
 • Σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή κάθε είδους φορολογικής δήλωσης ή αίτησης
 • Διεκπεραίωση ενάρξεων, μεταβολών, διακοπών και λοιπών γραφειοκρατικών εργασιών με το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ.)
 • Θέματα Φορολογίας Εισοδήματος
 • Θέματα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
 • Ολοκληρωμένη παρακολούθηση μισθοδοσίας στο γραφείο μας και υποβολή κάθε είδους δήλωσης (Ο.Α.Ε.Δ., Ι.Κ.Α., Σ.Ε.Π.Ε. κ.λ.π.)
 • Επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης προσωπικού και νέων επαγγελματιών